Bài tập kinh tế lượng và đáp án

Discussion in 'Kinh Tế & Quản Lý' started by adminbao, Jun 20, 2013.

 1. adminbao

  adminbao Administrator Staff Member

  [​IMG]  • Veõ ñoà thò phaân taùn veà tæ leä laïm phaùt cho moãi quoác gia theo thôøi gian . Cho nhaän xeùt toång quaùt veà laïm phaùt cuûa 5 nöôùc ?


  • Laïm phaùt nöôùc naøo bieán thieân nhieàu hôn giaûi thích ?  • Öùôc löôïng moâ hình hoài qui: Laïm phaùt theo thôøi gian cho töøng quoác gia theo giaû ñònh
  (Lamphat)i = β1 + β2 (Thoigian)i + Ui
  Ñoïc vaø nhaän xeùt phöông trình hoài qui cuûa anh chò? - Ñöa ra keát luaän toång quaùt veà taùc ñoäng laïm phaùt taïi töøng quoác gia ? Veõ ñoà thò ?
  [DOWN]https://docs.google.com/file/d/0B2gFTEFYl6mvZ0szQjM0ZFhQWWc/edit?usp=sharing[/DOWN]
   

Share This Page