Ebook Kỹ thuật dò khóa WEP của mạng WiFi - Hack Wifi (Tiếng Việt)

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by adminbao, Jun 29, 2012.

  1. adminbao

    adminbao Administrator Staff Member

    WEP (Wired Equivalent Privacy) là một thuật toán nhằm bảo vệ sự trao đổi thông tin chống lại nghe trộm, chống lại những kết nối mạng không được cho phép cũng như chống lại việc thay đổi hoặc làm nhiễu thông tin truyền. WEP sử dụng stream cipher RC4 cùng với một mã 40 bit và một số ngẫu nhiên 24 bit (initialization vector - IV) để mã hóa thông tin. Thông tin mã hóa và IV sẽ được gửi đến người nhận. Người nhận sẽ giải mã thông tin dựa vào khóa WEP đã biết trước.

     

Share This Page