Hợp đồng(1) (văn bản hợp đồng xây lắp gói thâu quy mô nhỏ) (hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô n

Discussion in 'Biểu Mẫu & Văn Bản' started by sweet_love, Feb 24, 2013.

 1. sweet_love

  sweet_love Super Moderator

  HỢP ĐỒNG(1) (VĂN BẢN HỢP ĐỒNG XÂY LẮP GÓI THÂU QUY MÔ NHỎ) (HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ)
  File word
  [DOWN]http://www.mediafire.com/view/?j0vr88tmxbknv81[/DOWN]


  Theo Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19-01-2010 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

  ____, ngày ____ tháng ____ năm ____
  HỢP ĐỒNG(1)

  (Văn bản hợp đồng xây lắp gói thầu quy mô nhỏ)

  Hợp đồng số: _________
  Gói thầu: ____________ [Ghi tên gói thầu]
  Thuộc dự án: _________ [Ghi tên dự án]
  Căn cứ 2____(Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội)
  Căn cứ2____(Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội);
  Căn cứ2____(Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội);
  Căn cứ2____ (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội);
  Căn cứ2 ____ (Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng);
  Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo trúng thầu số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của bên mời thầu;
  Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;
  Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:
  Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)
  Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư]
  Địa chỉ:
  Điện thoại:
  Fax:
  E-mail:
  Tài khoản:
  Mã số thuế:
  Đại diện là ông/bà:
  Chức vụ:
  Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).
  Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)
  Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]:


  1) Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với ĐKHĐ.
  (2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.
  Địa chỉ:
  Điện thoại:
  Fax:
  E-mail:
  Tài khoản:
  Mã số thuế:
  Đại diện là ông/bà:
  Chức vụ:
  Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

  Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng xây lắp với các nội dung sau:
  Điều 1. Đối tượng hợp đồng
  Bên A giao cho bên B thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng thiết kế.
  Điều 2. Thành phần hợp đồng
  Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:
  1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Biểu giá và các Phụ lục khác nếu có);
  2. Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng;
  3. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu;
  4. Điều kiện của hợp đồng;
  5. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);
  6. HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có);
  7. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).
  Điều 3. Trách nhiệm của nhà thầu
  Nhà thầu cam kết thi công công trình theo thiết kế đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
  Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư
  Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng nêu tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định trong điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
  Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán
  1. Giá hợp đồng: ____________[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ].
  2. Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức nêu trong Điều 22 ĐKHĐ.
  Điều 6. Hình thức hợp đồng: ___________________[Nêu các hình thức hợp đồng phù hợp với Điều 4 ĐKHĐ].
  Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: _________[Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với khoản 3 Mục 1 Chương I, HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].
  Điều 8. Hiệu lực hợp đồng
  1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp với ngày khởi công được quy định tại Điều 13 ĐKHĐ].
  2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.
  Hợp đồng được lập thành ____ bộ, chủ đầu tư giữ ____ bộ, nhà thầu giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu
  [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư
  [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


  PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
  BIỂU GIÁ
  (Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____)
  [Phụ lục này được lập trên cơ sở yêu cầu của HSMT, HSDT và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm biểu giá cho từng hạng mục, nội dung công việc. Tùy tính chất và quy mô của gói thầu mà biểu giá có thể bao gồm nhiều phần: phần công việc áp dụng hình thức trọn gói, phần công việc áp dụng hình thức theo đơn giá…]
   
  Last edited: Feb 28, 2013

Share This Page