Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng(1) (hồ sơ mời thầu xây lắp)

Discussion in 'Biểu Mẫu & Văn Bản' started by sweet_love, Feb 24, 2013.

 1. sweet_love

  sweet_love Super Moderator

  MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1) (Hồ SƠ MờI THầU XÂY LắP)
  FILE WORD
  [DOWN]http://www.mediafire.com/view/?rv6rcfq193j3s2b[/DOWN]

  Theo Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06-01-2010 Quy định chi tiết lập
  Hồ sơ mời thầu xây lắp


  ____, ngày ___ tháng ___ năm ______

  BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)

  Kính gửi: _______________________ [ghi tên chủ đầu tư]
  (sau đây gọi là chủ đầu tư)
  Theo đề nghị của ___ [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ___ [Ghi tên gói thầu] và đã ký hoặc cam kết sẽ ký kết hợp đồng xây lắp cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng); (2)
  Theo quy định trong HSMT (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;
  Chúng tôi, ___ [Ghi tên của ngân hàng] ở ____ [Ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại _____ [Ghi địa chỉ của ngân hàng (3)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu với số tiền là ______ [Ghi rõ số tiền bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn _____ [Ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của chủ đầu tư thông báo nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
  Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày __ tháng __ năm _ (4).

  Đại diện hợp pháp của ngân hàng
  [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

  Ghi chú:
  (1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính
  (2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh, thì bên mời thầu sẽ báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:
  “Theo đề nghị của ____ [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu trúng thầu gói thầu ___ [Ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số [Ghi số hợp đồng] ngày ___ tháng ___ năm ___ (sau đây gọi là hợp đồng)”.
  (3) Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, email để liên hệ.
  (4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 3 ĐKCT.
   
  Last edited: Feb 28, 2013

Share This Page