Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán

Discussion in 'Biểu Mẫu & Văn Bản' started by sweet_love, Feb 25, 2013.

 1. sweet_love

  sweet_love Super Moderator

  MẪU HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
  File word
  [DOWN]http://www.mediafire.com/view/?p81565y2f8e2k7d[/DOWN]


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
  Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện).................................. thành phố.
  (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện)), chúng tôi gồm có:
  * hoặc: Tại Phòng công chứng số:..... tỉnh (thành phố)
  (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và phòng công chứng)

  Bên bán (sau đây gọi là Bên A):
  Ông (Bà):
  Sinh ngày:
  Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện).................................. thành phố.
  Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

  Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
  1. Chủ thể là vợ chồng:
  Ông:
  Sinh ngày:
  Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện).................................. thành phố.
  Hộ khẩu thường trú:
  Cùng vợ là bà:
  Sinh ngày:
  Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện).................................. thành phố.
  Hộ khẩu thường trú:
  (Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).
  2. Chủ thể là hộ gia đình:
  Họ và tên chủ hộ:
  Sinh ngày:
  Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện).................................. thành phố.
  Hộ khẩu thường trú:
  Các thành viên của hộ gia đình:
  Họ và tên:
  Sinh ngày:
  Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện).................................. thành phố.
  Hộ khẩu thường trú:
  * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
  Họ và tên người đại diện:
  Sinh ngày:
  Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện).................................. thành phố.
  Hộ khẩu thường trú:
  Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số:.............ngày........ do lập.
  3. Chủ thể là tổ chức:
  Tên tổ chức:
  Trụ sở:
  Quyết định thành lập số:............ngày.......tháng........năm..........do cấp.
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.......ngày........tháng.........năm.......do cấp.
  Số Fax:.............................................................Số điện thoại:
  Họ và tên người đại diện:
  Chức vụ:
  Sinh ngày:
  Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện).................................. thành phố.
  Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số:.......ngày........do lập.

  Bên mua (sau đây gọi là Bên B):
  (Chọn một trong các chủ thể nêu trên)
  Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng mua bán được................chứng nhận (chứng thực) ngày........., số......., quyển số......... Theo đó, bên A bán cho bên B tài sản
  Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các thỏa thuận sau đây:
  Điều 1. Nội dung thỏa thuận hủy bỏ
  Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản như: lý do của việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản, giao lại tài sản mua bán (phương thức, thời hạn), giao lại tiền (phương thức, thời hạn), bồi thường thiệt hại (nếu có)
  Điều 2. Việc nộp lệ phí chứng thực
  Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do Bên.....chịu trách nhiệm nộp.
  Điều 3. Phương thức giải quyết tranh chấp
  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
  Điều 4. Cam đoan của các bên
  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
  1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
  3. Các cam đoan khác:......
  Điều 5. Điều khoản cuối cùng
  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
  2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.
  Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:
  - Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.
  - Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.
  - Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.
  - Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.
  - Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.
  Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
  3. Hợp đồng này có hiệu lực từ

  BÊN A BÊN B
  (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
   
  Last edited: Feb 28, 2013

Share This Page