Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện(1) (hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ)

Discussion in 'Biểu Mẫu & Văn Bản' started by sweet_love, Feb 24, 2013.

 1. sweet_love

  sweet_love Super Moderator

  MẪU HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1) (Hồ SƠ MờI THầU GÓI THầU XÂY LắP QUY MÔ NHỏ)
  File word
  [DOWN]http://www.mediafire.com/view/?t5r1ir0t0it4nxk[/DOWN]

  Theo Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19-01-2010 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

  ________, ngày ____ tháng ____ năm __

  HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)

  Tên nhà thầu: ________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]
  Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần đảm bảo các thông tin sau đây:
  Tên và số hợp đồng [Ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]
  Ngày ký hợp đồng [Ghi ngày, tháng, năm]
  Ngày hoàn thành [Ghi ngày, tháng, năm]
  Giá hợp đồng [Ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền] VND
  Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm [Ghi phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng] [Ghi số tiền] VND
  Tên dự án: [Ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]
  Tên chủ đầu tư: [Ghi tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]
  Địa chỉ:
  Điện thoại/fax:
  E-mail: [Ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư]
  [Ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]
  [điền địa chỉ e-mail đầy đủ, nếu có]
  Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 1 Chương II(2)
  1. Loại, cấp công trình [Ghi thông tin phù hợp]
  2. Về giá trị [Ghi số tiền] VND
  3. Về quy mô thực hiện [Ghi quy mô theo hợp đồng]
  4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công [Mô tả về độ phức tạp của công trình]
  5. Các đặc tính khác [Ghi các đặc tính khác theo Chương IV]
  Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên...) Đại diện hợp pháp của nhà thầu
  [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
  Ghi chú:
  (1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Nhà thầu kê khai theo Mẫu này cho từng hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện.
  (2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.
   
  Last edited: Feb 28, 2013

Share This Page