Tiểu luận Hậu quả của việc không đăng ký khai sinh trách nhiệm thuộc về ai

Discussion in 'Kinh Tế & Quản Lý' started by adminbao, Jun 24, 2013.

 1. adminbao

  adminbao Administrator Staff Member

  [​IMG]

  Nhà nước xã hội chủ nghĩa là những phương hướng hoạt động cơ bản của
  Nhà Nước nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà Nước trong các giai
  đoạn phát triển cụ thể. Sự hình thành Nhà Nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa
  của dân, do dân nhân và vì nhân dân, và sự phát triển dân chủ văn minh theo
  hướng dân chủ hoá văn minh mọi lĩnh vực của đời sống xã hội thì pháp luật ngày
  càng đóng vai trò là công cụ hữu hiệu để quản lý xã hộị, tạo hành lang phát triển
  kinh tế, văn hoá cho đất nước, cũng như từng địa phương, cộng đồng gia đình.
  Hệ thống chính trị nước ta có mục tiêu hoạt động tương đối thống nhất, có
  sự thống nhất về lợi ích lâu dài. Tính thống nhất về lợi ích và mục tiêu cuả hệ
  thống chính trị Việt Nam vì thế trong hệ thống chính trị của nước ta, cấp cơ sở
  có một vị trí hết sức quan trọng, là nơi trực tiếp thực hiện chủ trương, chính sách,
  pháp luật, nơi quan hệ giữa người dân và Nhà nước được thể hiện một cách trực
  diện, đa dạng, phong phú.
  [DOWN]https://docs.google.com/file/d/0B2gFTEFYl6mvU05jekNsVWNXTmM/edit?usp=sharing[/DOWN]
   

Share This Page