Tiểu luận Vận dụng lý thuyết chủ nghĩa Mác - Lênin tìm hiểu về hoạt động tín dụng của ngân hàng thươ

Discussion in 'Tài Liệu Luận văn báo cáo ....' started by sweet_love, Sep 24, 2014.

  1. sweet_love

    sweet_love Super Moderator

    Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) cũng ngày càng phát triển và trở thành các trung gian tài chính đưa vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, đáp ứng được nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp. Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hoá phát triển nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh là rất lớn, tích luỹ không kịp để mở rộng sản xuất, chính vì vậy các doanh nghiệp đều cần sử dụng vốn tín dụng thực hiện mục đích của mình.Ở nước ta hiện nay thì chủ yếu mới chỉ có hoạt động tín dụng ngân hàng là thực hiện nhiệm vụ này, và các NHTM ngày càng phát triển thực hiện tốt chức năng vai trò của mình trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Để có thể hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng trong các NHTM và vai trò to lớn của nó trong nền kinh tế thị trường nhằm khai thác có hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng góp phần phát triển nền kinh tế Việt Nam, em xin nghiên cứu đề tài "Vận dụng nguyên lý chủ nghĩa Mac-Lenin về tín dụng ngân hàng nghiên cứu hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay".

    [DOWN]https://drive.google.com/file/d/0B15Sf9s9tkZDY2hVMUpZR1JHY0E/edit?usp=sharing[/DOWN]
     

Share This Page