Văn bản pháp luật hướng dẫn Luật thuế TNDN số 14

Discussion in 'Download Tài Liệu Kế Toán' started by sweet_love, Oct 14, 2012.

 1. sweet_love

  sweet_love Super Moderator

  Hiệu lực thi hành TT 123:

  a.Thông tư 123 này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2012 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2012 trở đi.

  b.Thông tư này thay thế Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009, Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/3/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính.

  c. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính và các ngành ban hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

  d. Việc giải quyết những tồn tại về thuế, quyết toán thuế, miễn thuế, giảm thuế và xử lý vi phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp trước kỳ tính thuế năm 2012 thực hiện theo các quy định tương ứng hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành trước kỳ tính thuế năm 2012.

  Luật số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Về Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
  http://www.mediafire.com/view/?a3pxsd208crrrwg


  Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12.
  http://www.mediafire.com/view/?yrkhc97o7s6vc3z


  Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 3 năm 2012 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2012 trở đi.
  http://www.mediafire.com/view/?dl7frzq3618iuws


  Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2012 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2012 trở đi.
  http://www.mediafire.com/view/?7jynm1cbw2srcc6


  Công văn giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế TNDN.
  http://www.mediafire.com/view/?7c10c3n2tfluj60
   
  Last edited: Nov 2, 2012

Share This Page